EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,B122
C065
EP34
ED P36,B122
C065
EP34
ED P36,B122
C065
EP34
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
 


 


ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
 


พุธ ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
ED P34,2203
C159
EP33,EP34
ED P34,2203
C159
EP33,EP34
 


 


 


พฤหัสบดี ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
 


 


ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
 


ศุกร์ ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


ED P35,B115
C114
EP34
ED P35,B115
C114
EP34
ED P35,B115
C114
EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P38 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P39 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED E38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
5515 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
B124 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301