EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
 


 


ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


อังคาร ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
 


ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
 


พุธ ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED 000,B115
C102,C028
C041,C056
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
 


 


ศุกร์ ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P47 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED P46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED 000 Home Room
ED P44 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ED P45 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C165 อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C001 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6616 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401