PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
 


 


ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
 


 


อังคาร ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
 


 


ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
 


 


พุธ ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
ED 000,2202
C009
PH21
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
 


 


 


พฤหัสบดี ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
 


 


ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
 


 


ศุกร์ ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
 


 


ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
ED E25 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E29 สข031041 : สุขภาพจิต
ED E21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED 000 Home Room
ED E27 สข012034 : สวัสดิศึกษา
ED E28 สข012035 : การปฐมพยาบาล
ED E22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED E20 สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED E24 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C021 ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6616 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
2202 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202