PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
 


ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
 


 


อังคาร ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
 


 


ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
 


 


พุธ ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
 


ED 000,2204
C158
PH22
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
ED E27,2202
C029
PH22,PH21
 


 


 


พฤหัสบดี ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
 


 


ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
 


 


ศุกร์ ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
 


 


ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED E25 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E28 สข012035 : การปฐมพยาบาล
ED E20 สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED 000 Home Room
ED E27 สข012034 : สวัสดิศึกษา
ED E26 สข011032 : การสาธารณสุข
ED E29 สข031041 : สุขภาพจิต
ED E22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED E24 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
2205 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201