PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
 


ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
 


 


อังคาร ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 


ED E35,B105
C105
PH31
ED E35,B105
C105
PH31
ED E35,B105
C105
PH31
 


 


พุธ ED E33,2201
C159
PH31
ED E33,2201
C159
PH31
ED E32,2201
C047
PH31
ED E32,2201
C047
PH31
ED 000,2201
C112
PH31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
 


 


ED E37,2204
C118
PH31
ED E37,2204
C118
PH31
 


 


 


ศุกร์ ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
 


 ====== รายวิชา =====
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED E36 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E35 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED E33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 Home Room
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E37 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B105 สนามตะกร้อ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B124 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304