PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
 


ED E46,7715
C064
PH41
ED E46,7715
C064
PH41
 


 


 


อังคาร ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
 


 


ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
 


พุธ ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
 


ED 000,3302
C160
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED E46 สข013031 : สุขภาพจิต
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P47 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED 000 Home Room
ED E45 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7715 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
5514 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404