SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
SE H21,5515
C069
SH21
 


SE H24,5512
C031
SH21
SE H24,5512
C031
SH21
 


 


 


อังคาร SE H22,4Lab
C163
SH21
SE H22,4Lab
C163
SH21
SE H26,5513
C108
SH21
SE H26,5513
C108
SH21
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H23,5515
C069
SH21
SE H23,5515
C069
SH21
SE H23,5515
C069
SH21
 


 


SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
 


 


ศุกร์ SE H22,6611
C163
SH21,SH22
SE H22,6611
C163
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H24 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H22 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE H26 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H27 วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H23 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE H25 วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C108 อ.วรากร คำปลิว
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
5513 ห้องเรียน
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202