SH22-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H22,4Lab
C163
SH22
SE H22,4Lab
C163
SH22
SE H26,5514
C108
SH22
SE H26,5514
C108
SH22
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
SE H21,5515
C069
SH22
 


SE H24,5512
C031
SH22
SE H24,5512
C031
SH22
 


 


 


พุธ SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
 


 


SE H00,B117
C061
SH22
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
 


 


SE H23,5515
C069
SH22
SE H23,5515
C069
SH22
SE H23,5515
C069
SH22
 


 


ศุกร์ SE H22,6611
C163
SH21,SH22
SE H22,6611
C163
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H22 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE H26 วท072006 : สุขภาพจิต
SE H21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H24 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H25 วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ
SE H00 HomeRoom
SE H27 วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H23 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C108 อ.วรากร คำปลิว
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201