SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H41,5514
C086
SH41
SE H41,5514
C086
SH41
 


 


 


SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
 


 


อังคาร SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
 


 


SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
 


 


พุธ SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
 


SE H00,9912
C062
SH41
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H45,D301
C053
SH41
SE H45,D301
C053
SH41
SE H45,D301
C053
SH41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H41 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H44 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
SE H43 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H42 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
SE H46 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE H00 HomeRoom
SE H45 วท081253 : ลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C031 ผศ.วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
6614 ห้องเรียน
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
6612 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401