SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6613
C022
SS11
SE S15,6613
C022
SS11
 


 


 


SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
 


 


อังคาร SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
SE S14,6611
C137
SS11
 


SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
 


 


พุธ SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
 


 


SE S00,6614
C047,C143
SS11
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S16 พล031309 : ว่ายน้ำ
SE S13 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S00 HomeRome
SE S11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
SE S17 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C033 อ.อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B118 สระว่ายน้ำ
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102