SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
SE S14,6611
C137
SS12
 


SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
 


อังคาร SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
 


 


SE S00,6611
C005,C141
SS12
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,6617
C022
SS12
SE S15,6617
C022
SS12
 


 


 


SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
 


 


ศุกร์ SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S17 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE S13 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S00 HomeRome
SE S15 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S16 พล031309 : ว่ายน้ำ
SE S11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
====== อาจารย์ ======
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C022 ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B118 สระว่ายน้ำ
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101