SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE S23,4Lab
C163
SS21
SE S23,4Lab
C163
SS21
 


SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
 


 


อังคาร SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
 


 


SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
 


 


พุธ SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
 


 


SE S00,8814
C136
SS21
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
 


 


SE S28,B121
C047
SS21
SE S28,B121
C047
SS21
SE S28,B121
C047
SS21
 


 


ศุกร์ SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
 


 


SE S23,6611
C163
SS21,SS22
SE S23,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S23 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S26 วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S24 วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
SE S27 พล031310 : เทควันโด
SE S25 วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S00 HomeRome
SE S21 มศ042011 : วาทการ
SE S28 พล041069 : บาสเกตบอล
SE S22 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
6615 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
B112 โรงยิมเทควันโด
8814 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202