SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
 


 


SE S28,B121
C047
SS22
SE S28,B121
C047
SS22
SE S28,B121
C047
SS22
 


 


อังคาร SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
 


 


SE S23,4Lab
C163
SS22
SE S23,4Lab
C163
SS22
 


 


 


พุธ SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
 


 


SE S00,8815
C142
SS22
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,8812
C051
SS22
SE S21,8812
C051
SS22
SE S21,8812
C051
SS22
 


 


SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
 


 


ศุกร์ SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
 


 


SE S23,6611
C163
SS21,SS22
SE S23,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S28 พล041069 : บาสเกตบอล
SE S24 วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
SE S23 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S22 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S00 HomeRome
SE S21 มศ042011 : วาทการ
SE S27 พล031310 : เทควันโด
SE S26 วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
8815 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201