SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
 


 


SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
 


 


อังคาร SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
 


 


SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
 


พุธ SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
 


SE S00,6612
C163
SS31
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
 


 


SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
 


 


ศุกร์ SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S33 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S34 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S32 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S00 HomeRome
SE S37 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
6612 ห้องเรียน
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
B125 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302