SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
 


 


SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
 


อังคาร SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
 


 


SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
 


 


พุธ SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
 


SE S00,8812
C119
SS32
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
 


 


SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
 


 


ศุกร์ SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S37 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE S34 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S32 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S00 HomeRome
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S33 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
8812 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B125 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301