SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S41,8812
C025,C143
SS41
SE S41,8812
C025,C143
SS41
 


 


 


SE S00,5514
C034
SS41
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S45 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
SE S42 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S00 HomeRome
SE S43 วท081219 : นันทนาการ
SE S44 วท081233 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401