ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน x ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันที่ 23/7/2561 )
==== นักศึกษา ====
AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402 AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503 ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
ED55-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 505 ED56-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 506 ED57-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 507
ED58-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 508 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SH11-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH22-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 SH32-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C005-ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ C009-อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย C019-อ.พรพรรณ กาญจนากร C021-ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
C025-ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อ.เฉลียว เงาะหวาน C029-อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์ C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์
C031-ผศ.วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา C033-อ.อรรถพร คำพวง C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C035-อ.อวยพร วิภาเวชพร C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ C038-อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-ผศ.อรรณพร สุริโย C043-อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C046-อ.กมลา ชัยพร C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C051-อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ C052-อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C053-อ.กุลชาดา ศรีใส C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C060-อ.ทักษดนัย กาญจนากร C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C069-อ.อภิชาต โชติชื่น
C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-อ.ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อ.กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง C108-อ.วรากร คำปลิว
C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์
C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล C116-อ.อนุชา   กิติชัยชาญ C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อ.กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C126-อ.ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C127-อ.สมชาย บุญลอย C129-อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C130-อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C132-อ.พีรพงษ์ บุญศิริ C134-อ.พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน C141-อ.ธันวา พิศดาร C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C143-อ.กุสุมา บัวใหญ่ C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C147-Mr. Kelly Askvig C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C151-อ.วัชระ บุญมาก C152-อ.วรพงษ์ แสวานี C153-อ.อสนี เรืองงาม C154-อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี C160-อ.กฐิน พุทธพิมเสน C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.กชพร เวชอุไร
C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก C164-ศศิจันทร์ ปัญจทวี C165-อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน
2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์
3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 5511-ห้องเรียน (ไฟไหม้)
5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน
6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน
6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน
7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน
8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน
8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 (ทุบไม่มีห้อง) A102-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
A301-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน
B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล
B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทเบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด
B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส
B121-โดมบาส1 (บาสเกตบอล) B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล) B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B124-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
B125-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์ C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture) E001-ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ) E002-ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1