รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน x ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันที่ 23/7/2561 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 6 1.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 6 คาบ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
2 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต 8 1.วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 3 คาบ
2.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
3.HomeRome 1 คาบ อ.ธันวา พิศดาร
3 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ 22 1.พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1 4 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
2.พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา 3 คาบ
3.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 8 คาบ อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
4.พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา 6 คาบ
5.Home Room 1 คาบ อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
4 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ 15 1.พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1 4 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
2.พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
3.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 4 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
4.Home Room 1 คาบ
5 ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ 8 1.วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
6 ผศ.วรวิทย์ ตาปิง 4 1.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 4 คาบ
7 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 17 1.สข011032 : การสาธารณสุข 6 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
อ.ปรียาพัชร ใสแสง
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ อ.ธนัช นำบุญจิตต์
3.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ อ.ธนัช นำบุญจิตต์
4.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ อ.กุสุมา บัวใหญ่
5.สข011032 : การสาธารณสุข 3 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
8 อ.เฉลียว เงาะหวาน 20 1.พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 9 คาบ
2.พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
4.พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 4 คาบ
9 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์ 3 1.Home Room 1 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
2.สข012034 : สวัสดิศึกษา 2 คาบ
10 อ.เรวัตร นาวาจักร์ 19 1.พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 9 คาบ อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
2.Home Room 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
3.พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 9 คาบ อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
11 ผศ.วนิดา โนรา 20 1.วท072135 : สุขภาพองค์รวม 8 คาบ
2.วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 4 คาบ
3.วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
4.วท073023 : ทันตสุขภาพ 4 คาบ
12 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา 12 1.ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 คาบ
2.มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
4.มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 4 คาบ
13 อ.อรรถพร คำพวง 16 1.วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 8 คาบ
2.วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 8 คาบ
14 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด 13 1.วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 4 คาบ
2.วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ
3.HomeRome 1 คาบ
15 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 18 1.วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 6 คาบ
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย 6 คาบ
3.พล031310 : เทควันโด 6 คาบ
16 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 19 1.บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 6 คาบ ศศิจันทร์ ปัญจทวี
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
3.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ.ประภาศิริ กลางพอน
4.บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ ผศ.อรรณพร สุริโย
5.Home Room 1 คาบ
17 อ.วรพรรณ พรนิมิตร 15 1.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7 คาบ
2.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
3.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
18 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 15 1.บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.Home Room 1 คาบ อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
3.บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา 8 คาบ
19 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 22 1.พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล 9 คาบ
2.พล041071 : ฟุตซอล 6 คาบ อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
3.Home Room 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
อ.เฉลียว เงาะหวาน
อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
4.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 6 คาบ อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
20 ผศ.อรรณพร สุริโย 13 1.บธ042011 : การตลาดการกีฬา 3 คาบ
2.บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
4.Home Room 1 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
21 อ.อลงกร นำบุญจิตต์ 12 1.บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 8 คาบ
2.Home Room 1 คาบ
3.บธ132003 : การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 3 คาบ
22 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 16 1.พล041069 : บาสเกตบอล 6 คาบ
2.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ
3.HomeRome 1 คาบ อ.กุสุมา บัวใหญ่
4.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 2 คาบ
5.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ
23 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ 16 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 6 คาบ
2.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.มศ042011 : วาทการ 3 คาบ
24 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล 6 1.มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
25 อ.กุลชาดา ศรีใส 13 1.วท081258 : แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
2.วท081253 : ลีลาศ 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท081253 : ลีลาศ 3 คาบ
26 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 4 1.Home Room 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
อ.เฉลียว เงาะหวาน
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2.วท081233 : มวยไทย 3 คาบ
27 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ 9 1.พล031309 : ว่ายน้ำ 3 คาบ
2.พล031309 : ว่ายน้ำ 6 คาบ
28 อ.ทักษดนัย กาญจนากร 12 1.วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
29 อ.เดิมพัน บริบูรณ์ 27 1.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 8 คาบ
2.วท082009 : การนวดเพื่อการกีฬา 3 คาบ
3.วท082009 : การนวดทางการกีฬา 9 คาบ
4.วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
5.HomeRoom 1 คาบ
30 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 10 1.วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น 3 คาบ
2.วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
31 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 18 1.สข011032 : การสาธารณสุข 3 คาบ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
อ.ปรียาพัชร ใสแสง
2.สข013031 : สุขภาพจิต 2 คาบ
3.สข031041 : สุขภาพจิต 6 คาบ
4.กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 คาบ
5.Home Room 1 คาบ อ.โชคชัย ปัญญาคำ
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
6.สข011032 : การสาธารณสุข 3 คาบ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
32 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ 25 1.พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 12 คาบ
2.พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 9 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
4.พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
33 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล 17 1.พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว 12 คาบ
2.Home Room 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
3.นก024010 : ค่ายพักแรม 4 คาบ อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
34 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 6 1.นก024013 : ลีลาศ 6 คาบ
35 อ.อภิชาต โชติชื่น 15 1.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
36 อ.โชคชัย ปัญญาคำ 21 1.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 12 คาบ
2.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 8 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
37 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ 17 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 16 คาบ
2.Home Room 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
อ.โชคชัย ปัญญาคำ
38 อ.โกสินท์ มณีอินทร์ 14 1.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3 คาบ
2.นก022061 : เกมและการเป็นผู้นำเกม 4 คาบ
3.นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ 3 คาบ
4.Home Room 1 คาบ อ.วรากร คำปลิว
5.นก 011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง 3 คาบ
39 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล 9 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
2.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
3.มศ042011 : วาทการ 3 คาบ
40 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล 16 1.วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
2.วท 073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
3.วท 081196 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
4.วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
41 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา 16 1.กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 9 คาบ
2.Home Room 1 คาบ อ.เฉลียว เงาะหวาน
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
3.กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 6 คาบ
42 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 13 1.นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา 8 คาบ
2.วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
43 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง 21 1.พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 9 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
2.พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 3 คาบ
3.พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 9 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
44 อ.วรากร คำปลิว 9 1.วท072006 : สุขภาพจิต 4 คาบ
2.ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.โกสินท์ มณีอินทร์
45 อ.สุรพงษ์ หรรษา 19 1.ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.ทท021003 : มัคคุเทศก์ 4 คาบ
3.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
4.Home Room 1 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
5.บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
6.ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 4 คาบ
46 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 14 1.พล041046 : วอลเลย์บอล 6 คาบ
2.วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ ผศ.อรรณพร สุริโย
4.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
47 อ.ธนัช นำบุญจิตต์ 13 1.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
3.สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
4.Home Room 1 คาบ
48 อ.สรายุธ สมบูรณ์ 24 1.พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 9 คาบ
2.พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 6 คาบ
3.กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 4 คาบ
4.พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา 4 คาบ
5.Home Room 1 คาบ
49 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 16 1.พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 3 คาบ
2.พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 12 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
50 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ 12 1.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 8 คาบ อ.จิรัชญา มูลหงษ์
2.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 4 คาบ
51 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 20 1.พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 9 คาบ อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
2.พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 9 คาบ
3.สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
52 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 15 1.วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 4 คาบ
2.HomeRome 1 คาบ
3.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 4 คาบ
4.วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 6 คาบ
53 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี 16 1.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.วรพรรณ พรนิมิตร
2.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อ.อสนี เรืองงาม
3.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
4.Home Room 1 คาบ อ.สุรพงษ์ หรรษา
54 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ 19 1.บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 6 คาบ
2.บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา 4 คาบ
3.พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา 8 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
55 อ.สมชาย บุญลอย 15 1.สศ032010 : การศึกษากับสังคม 9 คาบ
2.สศ032010 : การศึกษากับสังคม 6 คาบ
56 อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 9 1.ศท082007 : ทักษะการคิดและสร้างสรรค์ 3 คาบ
2.บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
57 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 15 1.ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
2.นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
4.บธ073045 : ธุรกิจการบิน 3 คาบ
5.นก024010 : ค่ายพักแรม 4 คาบ อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
58 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 3 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
59 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 16 1.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
3.วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 คาบ
4.HomeRome 1 คาบ
60 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ 29 1.วท021004 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
2.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
3.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
4.HomeRoom 1 คาบ
5.วท 021004 เคมีทั่วไป 8 คาบ
61 อ.ประภาศิริ กลางพอน 13 1.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
3.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
62 อ.ธันวา พิศดาร 22 1.วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
2.วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 6 คาบ
3.วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
4.HomeRome 1 คาบ ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
5.วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3 คาบ
63 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ 25 1.วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 6 คาบ อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
2.วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
3.วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
4.พล031178 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 9 คาบ
5.HomeRome 1 คาบ
64 อ.กุสุมา บัวใหญ่ 21 1.ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 9 คาบ
3.วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3 คาบ
4.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
5.HomeRome 1 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
65 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี 13 1.บธ114008 : สัมมนาการจัดการกีฬา 4 คาบ
2.บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 4 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.บธ133010 : การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 4 คาบ
66 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง 4 1.Home Room 1 คาบ
2.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
67 อ.วรพงษ์ แสวานี 8 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.ทท052001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ 4 คาบ
68 อ.อสนี เรืองงาม 24 1.มศ051036 : ภาษอังกฤษพื้นฐาน 8 คาบ
2.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบ
3.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร 8 คาบ
69 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก 25 1.วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 9 คาบ อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
2.พล041071 : ฟุตซอล 6 คาบ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
3.พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล 3 คาบ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
4.Home Room 1 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
5.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 6 คาบ อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
70 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ 6 1.สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ อ.ธนัช นำบุญจิตต์
71 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม 25 1.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 12 คาบ
2.มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 คาบ
3.Home Room 1 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
4.มศ052025 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4 คาบ
72 อ.จิรัชญา มูลหงษ์ 15 1.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 4 คาบ อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
2.สข012035 : การปฐมพยาบาล 6 คาบ
3.วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย 4 คาบ
4.Home Room 1 คาบ
73 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี 14 1.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 8 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
2.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 2 คาบ
3.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 4 คาบ
74 อ.กฐิน พุทธพิมเสน 22 1.พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 12 คาบ
2.วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
3.Home Room 1 คาบ
4.วท081219 : นันทนาการ 3 คาบ
5.พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 3 คาบ
75 อ.ปรียาพัชร ใสแสง 14 1.วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น 4 คาบ
2.สข011032 : การสาธารณสุข 4 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
3.วท072125 : ทักษะชีวิต 6 คาบ
76 อ.กชพร เวชอุไร 15 1.ทท042003 : การจัดและการบริหารการท่องเที่ยวและนันทนาการ 4 คาบ
2.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ
3.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อ.สุรพงษ์ หรรษา
4.Home Room 1 คาบ อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
5.ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ 3 คาบ
77 อ.อภิชา ไชยเหล็ก 13 1.วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน 6 คาบ
2.วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน 6 คาบ
3.HomeRome 1 คาบ
78 ศศิจันทร์ ปัญจทวี 6 1.บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 6 คาบ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
79 อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ 9 1.พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 9 คาบ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล