ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข วันที่ 28/08/2562 )
==== นักศึกษา ====
AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AM42-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402 AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201 AR31-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503 ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SH11-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH22-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 SH31-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C005-ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ C009-อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย C021-ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ.วรวิทย์ ตาปิง C025-ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C028-อ.เฉลียว เงาะหวาน C029-อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์ C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ.วนิดา โนรา
C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา C033-อ.อรรถพร คำพวง C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อ.อวยพร วิภาเวชพร
C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ C038-ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อ.วรพรรณ พรนิมิตร C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-ผศ.อรรณพร สุริโย C043-อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ C046-อ.กมลา ชัยพร
C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C050-อ.กาญจนา รัตนประชารมย์ C051-อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ C052-อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C053-อ.กุลชาดา ศรีใส C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C060-อ.ทักษดนัย กาญจนากร C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C069-อ.อภิชาต โชติชื่น
C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C104-อ.กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล C116-อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C123-อ.กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C126-อ.ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อ.สมชาย บุญลอย C129-อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C130-อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อ.พีรพงษ์ บุญศิริ C134-อ.พงศกร สมมิตร
C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ C139-อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน C141-อ.ธันวา พิศดาร C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ C143-อ.กุสุมา บัวใหญ่
C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง C151-อ.วัชระ บุญมาก C152-อ.วรพงษ์ แสวานี
C153-อ.อสนี เรืองงาม C154-อ.ธัชนนท์ จินดาปุก C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม
C157-อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์ C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี C160-อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน
C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.กชพร เวศอุไร C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋
C165-อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี C166-อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ C168-อ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ C169-อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C170-อ.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ C173-อ.ณัฐพล เนียมแก้ว C174-อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ C175-อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C176-อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย C177-อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล C178-อ.วิรัช ถนอมทรัพย์ C179-อ.สายสกุล คิดอ่าน
C180-อ.ดร.ดารกา พลัง C181-อ.พชรกมล อากรสกุล รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0000-******************** 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน
2203-ห้องเรียน 2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
4Lec-ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน
5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน
6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน
6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน
7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน (เป็นห้องประชุม) 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน
8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
A201-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล หญ้าเทียม
B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง
B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด
B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส
B122-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B124-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล)
B127-สนามฟุตซอล B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์ C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1
C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
E101-ลานหน้าห้องประชุมเอราวัณ E201-หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม) E301-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (เทนนิส) E302-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
E303-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (กระบี่กระบอง) E401-อาคารเอราวัณ ชั้น 4 (เทเบิลเทนนิส)