ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไข วันที่ 1/6/2565 )
==== นักศึกษา ====
AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201 AR31-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AR41-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401 SH11-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH22-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 SH31-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302 AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 AM41-บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AM42-บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
PH52-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 SS11-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 0H41-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C009-ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์
C031-รศ.วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา C033-อ.อรรถพร คำพวง C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ C038-ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-ผศ.อรรณพร สุริโย C043-อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C050-อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C051-อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ C053-อ.ดร.กุลชาดา ศรีใส C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อ.ธนกร ปัญญาวงค์
C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C069-อ.อภิชาต โชติชื่น C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา
C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C127-อ.สมชาย บุญลอย C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C139-อ.ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน C141-อ.ธันวา พิศดาร C146-ผศ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง C151-อ.วัชระ บุญมาก C152-อ.วรพงษ์ แสวานี C153-อ.อสนี เรืองงาม
C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.ดร.ธัญพร เวศอุไร C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋ C165-อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี C168-อ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ C169-อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C170-อ.ปรีชาเวช สุขเกิน C173-อ.โชติวิทย์ เนียมแก้ว C174-อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ C175-อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C176-อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย C177-อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล C179-อ.สายสกุล ไทยสงวนวรกุล C180-อ.ดร.ดารกา พลัง
C181-อ.พชรกมล อากรสกุล C182-รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ C185-อ.นรัญญา ด้วงพลับ C187-อ.ธนายงค์ บุญยวง
C188-อ.ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ C190-อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ C191-อ.มาริษา ชัยแก้ว C192-อ.ภิชชาภร ปัญญาคำ
C193-อ.ภูวรินทร์ สุคันธวณิช C194-อ.ดร.ธนางกูล คำศรี Eng1-อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล Eng2-อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ
Eng3-อ.อสนี เรืองงาม Eng4-อ.บรรเจิด สันสุวรรณ รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0001-ห้องพลดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน
2203-ห้องเรียน 2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 302 3304-ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์) 3305-ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์) 3310-ห้องเรียน
3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 4Lec-ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 5511-ห้องเรียน
5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน
6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน
6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน
7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน
8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9913-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9916-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 60 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน A201-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
A202-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน A302-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา
B102-สนามฟุตบอล หญ้าเทียม B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ
B106-สนามเปตอง B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก
B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ
B119-สนามเทนนิส B121-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 1 B122-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2 B123-โดม เหลืองอร่าม (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)
B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์
C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว)
C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture) D304-สนามปีนหน้าผา E101-โถงหน้าห้องประชุมเอรวัณ (ตะวันตก) E102-โถงหน้าห้องประชุมเอรวัณ (ตะวันออก)
E201-หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม) E301-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (เทนนิส) E302-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล) E303-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (กระบี่กระบอง)
E401-อาคารเอราวัณ ชั้น 4 (เทเบิลเทนนิส)