0004-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C118 อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0004 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1