0024-ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED V08,6616
C052
0024
ED V08,6616
C052
0024
ED V08,6616
C052
0024
 


 ====== รายวิชา =====
ED V08 ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0024 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1