0078-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.2 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


ED Y05,B126
C001,C041
0078
ED Y05,B126
C001,C041
0078
ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


ED Y05,B126
C001,C041
0078
ED Y05,B126
C001,C041
0078

====== รายวิชา =====
ED Y05 พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C001 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
0078 พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.2