0103-ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED V11 ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
0103 ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน