0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
 


 


ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
 


 


พุธ AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
 


 


SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
 


 ====== รายวิชา =====
AR 107 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
SE 232 กอล์ฟ & การฝึกสอนและการแข่งขันกอล์ฟ
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0106 พล071001 เกมและเกมนำ
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
sl21 วท 081204 กอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2