0137-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.3 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


ED S08,5513
C004
0137
ED S08,5513
C004
0137
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S08 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0137 พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.3