0139-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S07 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
0139 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2