2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 211,2201
C045
B007
ED 211,2201
C045
B007
ED 234,2201
C066,C129
B007
ED 234,2201
C066,C129
B007
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 104,2201
C128
A004
ED 104,2201
C128
A004
ED 211,2201
C045
B006
ED 211,2201
C045
B006
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
 


ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
 ====== รายวิชา =====
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED V12 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
0027 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1
0104 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.2