2202-ห้องเรียน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 234,2202
C066,C129
B006
ED 234,2202
C066,C129
B006
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 204,2202
C064
B006
ED 204,2202
C064
B006
ED 212,2202
C029
B006
ED 212,2202
C029
B006
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203