2203-ห้องเรียน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,2203
C104
B006
ED S04,2203
C104
B006
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED S04,2203
C104
B002
ED S04,2203
C104
B002
 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,2203
C104
B001
ED S04,2203
C104
B001
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


ED S04,2203
C104
B007
ED S04,2203
C104
B007
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204