3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
 


 


SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
 


 


อังคาร ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
 


 


ED 201,3301
C039
B006
ED 201,3301
C039
B006
ED 201,3301
C039
B006
 


 


พุธ ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
 


 


ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
 


 


พฤหัสบดี ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
 


 


ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
 


 ====== รายวิชา =====
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 218 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202