3302-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
 


 


 


 


 


 


พุธ ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
 


ED 102,3302
C052
A004
ED 102,3302
C052
A004
ED 102,3302
C052
A004
 


 


พฤหัสบดี ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
 


ED 102,3302
C052
A003
ED 102,3302
C052
A003
ED 102,3302
C052
A003
 


 


ศุกร์ ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
 


 


ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
 


 ====== รายวิชา =====
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED U01 กศ 041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED 208 ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0001 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1
0002 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.2
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
0003 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.3
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201