4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R02,4410
C112
C002
ED R02,4410
C112
C002
ED R02,4410
C112
C001
ED R02,4410
C112
C001
 


ED 202,4410
C112
B003
ED 202,4410
C112
B003
 


 


 


อังคาร ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
 


 


ED 202,4410
C112
B005
ED 202,4410
C112
B005
 


 


 


พุธ ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 106,4410
C014
A003
ED 106,4410
C014
A003
ED 106,4410
C014
A003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED 202 พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED 106 พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103