5512-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
 


 


อังคาร ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
 


 


ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
 


 


พุธ ED U04,5512
C075
0012
ED U04,5512
C075
0012
ED U04,5512
C075
0012
 


 


ED 105,5512
C119
A002
ED 105,5512
C119
A002
ED 105,5512
C119
A002
 


 


พฤหัสบดี ED U04,5512
C075
0013
ED U04,5512
C075
0013
ED U04,5512
C075
0013
 


 


SE 105,5512
C069
s102
SE 105,5512
C069
s102
 


 


 


ศุกร์ SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
 


 


ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
 


 ====== รายวิชา =====
AR 214 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
SE 105 วท 081042 โภชนาการการกีฬา
SE 301 ศท 062004 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0011 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
0012 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.2
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0013 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.3
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101