5513-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
 


 


ED 104,5513
C128
A001
ED 104,5513
C128
A001
 


 


 


อังคาร  


 


ED S08,5513
C004
0135
ED S08,5513
C004
0135
 


ED 104,5513
C128
A002
ED 104,5513
C128
A002
 


 


 


พุธ  


 


ED S08,5513
C004
0137
ED S08,5513
C004
0137
 


ED 104,5513
C128
A005
ED 104,5513
C128
A005
 


 


 


พฤหัสบดี SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE 106,5513
C068
s102
SE 106,5513
C068
s102
 


ED 104,5513
C128
A003
ED 104,5513
C128
A003
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 103 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED S08 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE 106 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0135 พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.1
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0137 พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.3
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103