5514-ห้องเรียน จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R04,5514
C022
C007
ED R04,5514
C022
C007
 


 


 


SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
 


 


อังคาร ED U05,5514
C064
0014
ED U05,5514
C064
0014
ED U05,5514
C064
0015
ED U05,5514
C064
0015
 


ED 103,5514
C127
A003
ED 103,5514
C127
A003
ED 103,5514
C127
A003
 


 


พุธ ED U05,5514
C064
0006
ED U05,5514
C064
0006
SE 105,5514
C069
s101
SE 105,5514
C069
s101
 


SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
 


 


พฤหัสบดี SE 304,5514
C086
H301
SE 304,5514
C086
H301
ED 234,5514
C066,C129
B002
ED 234,5514
C066,C129
B002
 


ED 204,5514
C064
B003
ED 204,5514
C064
B003
 


 


 


ศุกร์ SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
 


ED 105,5514
C119
A004
ED 105,5514
C119
A004
ED 105,5514
C119
A004
 


 ====== รายวิชา =====
ED R04 วท073023 ทันตสุขภาพ
SE 111 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
SE 105 วท 081042 โภชนาการการกีฬา
SE 303 วท 071005 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE 304 วท 073022 พฤติกรรมสุขภาพ
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0014 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
0015 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
0006 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.3
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104