5515-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
 


SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
 


 


อังคาร SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
 


 


SE 306,5515
C050
H301
SE 306,5515
C050
H301
 


 


 


พุธ SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
 


 


SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
 


 


พฤหัสบดี ED 211,5515
C045
B002
ED 211,5515
C045
B002
SE 206,5515
C050
H201
SE 206,5515
C050
H201
 


SE 205,5515
C086
H201
SE 205,5515
C086
H201
 


 


 


ศุกร์ ED U03,5515
C005
0009
ED U03,5515
C005
0009
ED U03,5515
C005
0010
ED U03,5515
C005
0010
 


ED 211,5515
C050
B001
ED 211,5515
C050
B001
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 208 วท 082051 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE 302 วท 124019 การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
SE 306 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
SE 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
SE 206 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 205 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
ED U03 วท 082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0009 วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1
0010 วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.2
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201