6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 105,6611
C119
A003
ED 105,6611
C119
A003
ED 105,6611
C119
A003
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 205 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
SE 315 วท 084058 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
ED V11 ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
0103 ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน