6612-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
 


SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
 


อังคาร ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
 


 


พุธ ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
 


 


พฤหัสบดี ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
 


 


SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
 


 


ศุกร์ SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
 


 


ED 204,6612
C064
B005
ED 204,6612
C064
B005
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 221 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
SE 222 วท 023136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทย์ฯ กีฬา2
SE 223 วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C118 อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0004 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0008 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.3
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202