6613-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
 


 


ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
 


 


อังคาร SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
 


 


ED 204,6613
C064
B007
ED 204,6613
C064
B007
 


 


 


พุธ SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
 


 


ED 212,6613
C029
B001
ED 212,6613
C029
B001
 


 


 


พฤหัสบดี ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 311 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SE 103 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
SE 305 วท 073077 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ1
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
ED V07 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
====== อาจารย์ ======
C048 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0022 ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1