6614-ห้องเรียน จำนวน 34 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
 


 


ED 207,6614
C092
B006
ED 207,6614
C092
B006
ED 207,6614
C092
B006
 


 


อังคาร SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
 


ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
 


 


พุธ SE 106,6614
C068
s101
SE 106,6614
C068
s101
ED 204,6614
C064
B001
ED 204,6614
C064
B001
 


ED 206,6614
C084
B006
ED 206,6614
C084
B006
ED 206,6614
C084
B006
 


 


พฤหัสบดี SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
 


ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
 


 


ศุกร์ ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
 


 


ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
 ====== รายวิชา =====
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
SE 104 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
ED 205 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ
SE 106 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED V02 ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0019 ศท041001 คุณธรรม จริยธรรมฯ Sec.1
0018 ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1