6615-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
 


 


ED 212,6615
C029
B007
ED 212,6615
C029
B007
 


 


 


อังคาร  


 


SE 314,6615
C069
s301
SE 314,6615
C069
s301
 


SE 203,6615
C122
H201
SE 203,6615
C122
H201
 


 


 


พุธ SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
SE 233,6615
C031
H201
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 233,6615
C031
H201
SE 233,6615
C031
H201
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
SE 314 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE 203 วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพส่งเสริมฯ
SE 223 วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE 233 วท 072125 ทักษะชีวิต
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101