6616-ห้องเรียน จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 234,6616
C066,C129
B001
ED 234,6616
C066,C129
B001
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V09,6616
C083
0025
ED V09,6616
C083
0025
ED V09,6616
C083
0025
 


 


ED V08,6616
C052
0024
ED V08,6616
C052
0024
ED V08,6616
C052
0024
 


 ====== รายวิชา =====
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED V08 ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0025 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
0024 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1