7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 214,7711
C087,C128
B006
ED 214,7711
C087,C128
B006
ED 214,7711
C087,C128
B006
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
 


 


ศุกร์ AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 214 สข 012008 การปฐมพยาบาล
AR 206 นศ 003011 สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201