7712-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
 


 


AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
 


 


อังคาร AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
 


AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
 


พุธ AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
 


 


AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
 


 


ศุกร์ AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
 


 


AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 104 บท 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR 203 บธ 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 216 ทท 021003 มัคคุเทศก์
AR 204 บธ 072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR 315 พล 022062 เศรษฐศาสตร์และตลาดสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301