7713-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
 


 


AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
 


 


อังคาร AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
 


 


AR 305,7713
C069
r301
AR 305,7713
C069
r301
 


 


 


พุธ AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 112,7713
C126
t101
AR 112,7713
C126
t101
AR 112,7713
C126
t101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
 


 


AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
 ====== รายวิชา =====
AR 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
AR 201 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ
AR 312 พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว
AR 305 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
AR 304 บธ 003004 กลวิธีการประกอบธุรกิจทางการกีฬา
AR 112 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 207 บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C126 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101