7714-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
 


 


AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
 


อังคาร AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
 


 


AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
 


 


ศุกร์ AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
 


 


ED V06,7714
C108
0021
ED V06,7714
C108
0021
ED V06,7714
C108
0021
 


 ====== รายวิชา =====
AR 109 ศท 012010 วาทการ
AR 303 พล 013016 การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 212 นก 032003 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
AR 205 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR 113 นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0021 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1