7715-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
 


AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
 


 


อังคาร AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
 


 


AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
 


 ====== รายวิชา =====
AR 302 พล 053018 กีฬาร่วมสมัย
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 111 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 213 นก 033002 การวัดและประเมินผลนันทนาการฯ
AR 215 ทท 021003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201