8812-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 101,8812
C038
A003
ED 101,8812
C038
A003
ED 101,8812
C038
A003
 


 


AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
 


 


อังคาร ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
AR 313 พล 024075 กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ED R05 วท072010 การควบคุมและป้องกันโรค
AR 311 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 217 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR 306 พล 032103 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301