8813-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
 


ED 111,8813
C050
A005
ED 111,8813
C050
A005
 


 


 


อังคาร ED 107,8813
C120
A003
ED 107,8813
C120
A003
ED 107,8813
C120
A003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 309 พล 023080 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
ED 111 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
AR 307 บธ 011001 การจัดสำนักงาน
AR 310 พล 023048 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301